Žene sa invaliditetom u EU su pod većim rizikom kada je reč o diskriminaciji i nasilju

USAID je sastavio kolekciju statistika o rodnoj dimenziji invaliditeta. Ima više žena sa invaliditetom nego muškaraca, one čine skoro 3/4 od ukupnog broja osoba sa invaliditetom u zemljama sa srednjim i niskim prihodima. Prema ILO (International Labour Organization – Međunarodna organizacija rada), to je posledica zanemarivanja u sistemu zdravstva, loših uslova na poslu i/ili rodno zasnovanog nasilja. Ove žene su posebno ranljive i ekonomski i fizički. U EU, 44% žena sa invaliditetom je nezaposleno, u poređenju sa 25% muškaraca sa invaliditetom. Kada ih zaposle one se suočavaju sa ogromnom razlikom u plati: prema američkim ciframa muškarci sa invaliditetom zarađuju 55% više nego njihove koleginice sa invaliditetom. Žene i devojke sa invaliditetom su takođe izložene ogromnom riziku pd muškog nasilja, sa 39-69% u OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj) statistici koje su seksualno zlostavljane pre svog 18-tog rođendana.

Generalne statistike:

* Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji 10% žena, dece i muškaraca širom sveta šive sa nekim oblikom invaliditeta.
* Prema procenama, oko 300 miliona žena i devojaka širom sveta ima intelektualni, mentalni, senzorni i/ili fizički invaliditet.
* Globalno, žene čine 3/4 osoba sa invaliditetom u zemljama sa srednjim i niskim prihodima, i to 65-70% njih živi u ruralnim krajevima.
* U zemljama OECD-a, statistika konstantno pokazuje da 10-12% populacije čine osobe sa invaliditetom. Većina OECD zemalja izveštava da je više žena nego muškaraca među osobama sa invaliditetom.
* ILO tvrdi da žene imaju veći rizik da postanu osobe sa invaliditetom, zbog zanemarivanja u sistemu zdravstva, loših uslova na poslu i/ili rodno zasnovanog nasilja.
* Svetska Banka procenjuje da 20% svetske najsiromašnije populacije imaju neki oblik invaliditeta i zaključuje da su žene sa invaliditetom dvostruko diskriminisane.
* Ujedinjene Nacije su objavile da kombinacija favorizovanja muškaraca u mnogim kulturama i univerzalna devaluacija osoba sa invaliditetom može biti smrtonosna za žene sa invaliditetom
* ILO izjavljuje da su žene sa invaliditetom pod većim rizikom da budu bolesnije, siromašnije i više društveno izolovane u odnosu na muškarce sa invaliditetom i žena koje nemaju invaliditet.

Ostale statistike:

Zapošljavanje:

* Prema UN, samo 25% žena sa invaliditetom, širom sveta, su zaposlene.
* Prema Međunarodnom forumu osoba sa invaliditetom, 75% žena sa invaliditetom širom sveta i čak 100% u nekim zemljama u razvoju su isključene iz sistema zapošljavanja.
* Prema Svetskoj banci, diskriminacija na osnovi invaliditeta, u kontekstu zapošljavanja, jedna je od sveprožimajućih i najpodmuklija od svih diskriminacija sa kojim se susreću osobe sa invaliditetom.

Obrazovanje:

* Prema UNDP-u stopa pismenosti osoba sa invaliditetom je 3%, a za žene i devojke je čak i 1%.
* UNICEF procenjuje da 98%dece sa invaliditetom u zemljama u razvoju ne ide u školu.
* UNICEF takođe procenjuje da skoro 30% dece sa ulice u čitavom svetu živi sa invaliditetom.

Rodno zasnovano nasilje:

* Istraživanje Svetske banke je pokazalo da žene sa invaliditetom češće postaju žrtve silovanja nego žene bez invaliditeta, a imaju manje mogućnosti da obezbede policijsku inervenciju , pravnu zaštitu i zdravstvenu negu.
* Istraživanja u Indiji pokazuju da sve žene i devojke sa invaliditetom trpe fizičko nasilje u kući, 25% zena sa intelektualnim invaliditetom su silovane i 6% žena sa invaliditetom su nasilno sterilisane.
* OECD izveštava da je 39-69% devojčica sa invaliditetom i 16-30% dečaka koji su seksualno zlostavljane/i pre svog 18-tog rođendana.

Izvor: http://www.womenlobby.org/spip.php?article1664&lang=en

Prevela: Milica Miražić

Comments are closed.