Hammarberg o stanju ljudskih prava u Srbiji

Srbija mora da ojača sprovođenje ljudskih ljudskih prava,rekao je Komesar Hammarberg u svom izvestaju

Srbija mora da ojača sprovođenje ljudskih ljudskih prava,rekao je Komesar Hammarberg u svom izvestaju

Strazbur, 11. mart, 2009. godine – Komesar za ljudska prava Saveta Evrope Tomas Hamarberg objavio je danas izveštaj o poseti Srbiji i naglasio da “uprkos napretku, ostaju prepreke za efektivno sprovođenje standarda ljudskih prava”.

Ocenjujuci stanje ljudskih prava u državi, Komesar je predložio set praktičnih preporuka za poboljšanje pravosuđa, borbu protiv diskriminacije, branitelje ljudskih prava, ponašanje policije i uslove pritvora.

“Dugotrajni građanski i krivični postupci i nesprovođenje presuda, pitanja su koja izazivaju zabrinutost”, rekao je Komesar Hamarberg. “Takođe, postoji potreba za jačanjem primene mera u borbi protiv korupcije, ali i za transparentnije i nezavisnije imenovanje sudija i tužioca”,

Takodje, Srbija mora da napreduje u borbi protiv diskriminacije i zaštiti manjina i ugroženih grupa. “Vlasti moraju da usvoje i primene opšti zakon protiv diskriminacije koji pokriva sve oblike diskriminacije. Posebnu pažnju bi trebalo posvetiti rešavanju problema Roma, s obzirom da su oni najviše diskriminisana i marginalizovana grupa, društveno isključena, koja često živi u nehumanim uslovima.”

Iako se zaštita osoba sa invaliditetom poboljšala, Komesar je uočio da su oni i dalje pod stigmom društva i nastavljaju da trpe široke predrasude, bez pristupa obrazovanju i zapošljavanju.

Dodatno, Komesar je izrazio zabrinutost o neprijateljskom okruženju u kojem se nalaze aktivisti ljudskih prava, naročito oni koji se bave pravima lezbejki, homoseksualaca, biseksualaca i transrodnih osoba, kao i onih koji se bave pitanjima tranzicione pravde i ratnim zločinima. “Izjave pune diskriminacije od strane političara i medija u većem broju prolaze nekažnjeno. Posebno su aktivisti ljudskih prava žrtve netrpeljivosti, govora mržnje i pretnji, koje se ponekad završe i kao fizički napadi. Takvi slučajevi se moraju osuditi sa najviših političkih mesta i primereno kazniti.”

Konačno, Komesar je dao i preporuke za unapređenje ponašanja policije, uslova pritvora, jačanja institucije Ombudsmana, poboljšanje borbe protiv trgovine ljudima i jačanje slobode medija i pristupa informacijama.

Izveštaj, sačinjen na osnovu posete Srbiji od 13. do 17. oktobra 2008. godine, kao i odgovor Vlade Srbije, možete naći na Komesarovoj internet stranici: http://www.coe.int/t/commissioner/Default_en.asp

preuzeto sa sajta Kancelarije Saveta Evrope

Comments are closed.